תקנון לימודי בוגר

 1. מידע כללי

  1. תקנות אלה אושרו ע"י ועדת ההוראה ותוקפן חל מיום תחילת שנת הלימודים תשע"ט על כל תלמידי בית הספר לרוקחות
  2. בכל עניין הנוגע לתקנון לימודים והוראה שאינו מופיע בתקנות אלה, מופנים התלמידים לתקנון הפקולטה לרפואה או תקנון האוניברסיטה העברית.
  3. הנספחים לתקנות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהן.
  4. ועדת ההוראה היא המוסד העליון של ביה"ס לענייני הוראה, והיא לבדה מוסמכת לפרש את התקנות במקרה של אי-בהירות או מחלוקת.
  5. תקנות אלה באות להחליף כל תקנות או נוהל כתוב או נהוג בענייני הוראה לתואר בוגר שהיה מקובל קודם למועד אישורן בין אם הוצאו על ידי בית הספר ובין אם הוצאו על ידי אחד החוגים שלו.
    
 2. קורסים וציונים

  1. נושא או סידרת נושאים הניתנים ע"י מורה או מורה אחראי עם צוות מורים, באישור ועדת ההוראה יקרא קורס. קורס כולל הרצאה, מעבדה, סמינריון, סדנא ותרגיל - כולם או מקצתם.
  2. תלמידי בוגר בבית הספר לרוקחות חייבים להשתתף בכל קורסי החובה על פי תכנית הלימודים של ביה"ס. בנוסף הם חייבים ב-16 נקודות זכות בקורסי הבחירה מתוכן 6 נקודות זכות מקורסים אבני פינה מתחום החברה או הרוח (למעט לימודי שפות). התלמידים רשאים ללמוד בקורסי בחירה משנת הלימודים הראשונה. בחירת קורסים מתוכניות המוסמך אפשרית משנה ב' ואילך, בתיאום עם היועץ ועל פי זמינות ודרישות קדם להשתתפות בקורסים.

   חובת הנוכחות בקורסים: נוכחות התלמידים בשיעורים, תרגילים, סמינריונים, מעבדות וכד' היא חובה. אי השתתפות סדירה בלימודים אלה, לרבות בשל חפיפת קורסים, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לקבל ציון סופי בקורס

  3. רשימת הקורסים ורשימת דרישות מוקדמות לכל קורס מפורסמים בשנתון.
  4. מורה חייב למלא את כל דרישות תכנית הלימודים. במידה והוא יוזם שינוי בזמן ומקום ההוראה, או שאינו יכול למלא חובותיו עקב יציאה למילואים, מחלה וכו', הוא חייב לדווח על כך למזכירות התלמידים.
  5. על המורה האחראי על קורס להבהיר לתלמידים מיד בשיעור הראשון של הקורס מהן הדרישות העומדות בפני התלמיד, אופן ההערכה, מבנה הציון הסופי וראשי פרקים של הקורס.
  6. בסיומו של כל קורס יינתן ציון מספרי, באחוזים, לכל תלמיד ע"י המורה האחראי.
  7. תלמיד הרוצה להשתחרר מחובת ההשתתפות בקורס על סמך לימודים קודמים יוכל לעשות זאת בכפיפות לסעיף 11.
  8. השתתפות בקורס "מעבדה" מחייבת נוכחות בכל המעבדות. היעדרות תאושר רק במקרה של מילואים, מחלה וכד'. יש להציג את האישורים המתאימים תוך שבועיים מחזרה ללימודים.
  9. כל קורס "הרצאה" יסתיים בבחינה. ירצה מורה לתת ציון בקורס "הרצאה" עפ"י קריטריון אחר - יוכל לעשות זאת רק באישור ועדת הוראה. רשאי מורה לקיים בחינה גם בקורס "מעבדה" או "תרגיל" או "סמינריון" ובתנאי שלא יעלה חלקה של הבחינה המסכמת בציון הסופי על 40%.
  10. הציון השנתי של כל תלמיד יחושב כממוצע משוקלל של ציוני כל הקורסים. משקלו היחסי של כל קורס בציון השנתי יהיה בהתאם למספר נקודות הזכות שלו.
  11. כל הסדר בין מורה לבין תלמיד הנוגע ל"קורסים וציונים" (כגון שחרור מקורס, רשות להיבחן ללא השתתפות בקורס וכדומה) לא יהא תקף אלא אם דיווח המורה על כך מראש ובכתב למזכירות התלמידים.
  12. תלמיד הבוחר להשתתף בקורס הדורש ידע מוקדם או השתתפות בקורס קודם יהיה אחראי להשלים את הידע והמיומנות הנדרשים כדי להשתתף בקורס. לדוגמה, תלמיד שנכשל בקורס כימיה בשנה א' ועובר לשנה ב', ישתתף בקורס בו נכשל ויהיה רשאי להשתתף בקורס כימיה מעבדה בשנה ב' אך יהיה אחראי על השלמת הידע המוקדם הנדרש בקורס כימיה מעבדה בשנה ב' ולא יוכל להלין או לבקש הקלות.
    
 3. מועדי בחינות

  בקורסי בוגר או מוסמך שמתקיימות בהם בחינות, יערכו הבחינות בשני מועדים: מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב').

  חשוב לדעת:

  - תלמיד שבחר שלא להיבחן במועד הרגיל ותכנן או ניגש רק למועד הנוסף, עושה זאת על אחריותו והוא לא יוכל להיבחן במועד מיוחד באותה שנה גם אם נמנע ממנו להיבחן במועד הנוסף או אם נכשל בו (למעט במקרים המנויים בסעיף 5). אם מדובר בקורס חובה, יהיה עליו לרשום אותו בשנית בשנה בה יוצע הקורס שוב.

  - אין מחויבות או יכולת להבטיח מרווח כזה או אחר בין הבחינות בקורסי בחירה או חובה, ותיתכן אף חפיפה בלוח הבחינות האישי. המועד הנוסף נועד לספק פתרון לבעיה זו. לכן, אין לפנות בבקשה למועד מיוחד בנימוק של צפיפות בלוח הבחינות האישי.

  1. מועדי בחינות יתואמו עם היחידה לשירותי הוראה ויפורסמו באתר "מידע אישי לתלמיד".
  2. בחינות יתקיימו במועדים שלא יפגעו במהלך התקין של הלימודים. לכן, אין לקיים בחינות סיום קורס בתקופת הלימודים וציוני כל הקורסים יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת.
  3. המועד הרגיל של בחינה יתקיים סמוך לסיום הקורס. המועד הרגיל של קורס שהסתיים בסמסטר הראשון יתקיים בחופשת הסמסטר, ושל קורס שהסתיים בסמסטר השני, במשך ארבעת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ.
  4. המועד הנוסף של בחינה בקורס שהסתיים בסמסטר הראשון יתקיים בתקופת בחינות כפי שיירשם בשנתון באותה שנה. המועד הנוסף של בחינה בקורס שהסתיים בסמסטר השני יתקיים בתקופת בחינות שתתחיל לאחר תום תקופת המועדים הרגילים בקיץ.
  5. כל המועדים המיוחדים של שנת הלימודים יתקיימו בקיץ כך שלא תהיה חפיפה עם תקופות המועדים האחרים וכך שכל הציונים ייקלטו לפני תחילת שנה"ל העוקבת.
  6. ככלל, ייבחן התלמיד במועד הרגיל (מועד א') בכל הקורסים להם הוא רשום באותה שנה. תלמיד שלא ניגש למועד הרגיל או שנכשל במועד הרגיל ולא ניגש למועד הנוסף לא יהיה זכאי למועד מיוחד אלא אם ההיעדרות הייתה מאושרת לפי התקנון, להלן סעיף 5.
  7. כל תלמיד רשאי לגשת למועד הנוסף (מועד ב') ובתנאי שנרשם לבחינה לפחות 3 ימי עבודה לפני הבחינה. כאשר נבחן תלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון הוא הקובע. תלמיד שנרשם למועד נוסף (מועד ב') ולא ביטל הרשמתו לבחינה במזכירות בית הספר עד שעה לפני הבחינה, ייחשב הדבר כאילו השתתף בבחינה והגיש מחברת ריקה. תלמיד שלא נרשם להבחן במועד הנוסף וניגש לבחינה, מחברת בחינתו לא תיבדק.
  8. לא יתקיימו מועדי בחינות נוספים (בכתב או בע"פ), פרט לאלו המצוינים בסעיף זה, אלא באישור ועדת ההוראה.
    
 4. השתתפות בבחינה

  1. הרשות להיבחן בסיומו של קורס תינתן לתלמיד שהקורס רשום בטופס הלימודים שלו וברשותו כרטיס סטודנט חתום, ואשר השתתפותו הסדירה בקורס אושרה ע"י החוג/המחלקה/האחראי לקורס, ומזכירות הלימודים בביה"ס ומילא אחר הדרישות האקדמיות של הקורס.
  2. ככלל, מומלץ לתלמיד להשתתף בבחינות במועד הרגיל. להשתתפות במועדים אלה משמעויות אדמיניסטרטיביות שונות. למשל, האופן שבו מתבצע חישוב מדרגי ציונים לצורך הצטיינות ומתן פרסי הצטיינות הוא כזה שההשתתפות במועד הרגיל מקנה יתרון למשתתף.
  3. ככלל, לא ייבחן תלמיד יותר מפעמיים בקורס נתון באותה שנת לימודים, וזאת במועדי הבחינות הרשמיים של בית-הספר.
    
 5. מקרים מיוחדים המאפשרים קבלת מועד בחינה מיוחד

  זכאי למועד מיוחד:
  • תלמיד שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף בגלל שירות מילואים פעיל ביום הבחינה, או בגלל ששירת במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.
  • תלמיד ששירת במילואים במשך 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה רשום לקורס.
  • תלמיד או תלמידה שלא נבחנו במועד הרגיל או במועד הנוסף בשל התאמות בנסיבות הורות (נספח נוהל הורות).
  • בן זוג של תלמידה שילדה שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף כי הבחינה נערכה שלושה שבועות מיום הלידה.
  • תלמיד שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף בבחינה שהחלה מהשעה 12:00 ואילך ביום צום מוכר (כפי שמצוין בלוח האקדמי).
  • תלמיד שנקבעו לו, הן במועד הרגיל והן במועד הנוסף, שתי בחינות מסכמות בקורסי חובה כך שהאחת התחילה פחות מ- 20 שעות אחרי תחילתה של האחרת, ובתנאי שניגש לאחת הבחינות בכל אחד מהמועדים ושלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו.
  • היה מאושפז בבית חולים ביום הבחינה והציג מסמכים המאשרים זאת.
  • היה חולה במחלה רצינית וממושכת שבגינה היה מרותק לביתו למשך מספר ימים, והציג מכתב מפורט מרופאו המסביר מדוע לא היה מסוגל להשתתף בבחינה. רק במידה ויו"ר וועדת הוראה ישתכנע שאכן נבצר היה ממנו לגשת לבחינה, יינתן אישור למועד מיוחד.
  • ישב "שבעה" על בן משפחה מדרגה ראשונה ביום הבחינה.
  • תלמיד שקיבל אישור לכך מועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס, בעקבות אירוע בלתי צפוי שמנע ממנו לגשת לבחינה.
  • בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס. החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.
  • תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד 3 ימי עבודה לפני מועד הבחינה), ייחשב הדבר כאילו השתתף בבחינה והגיש מחברת ריקה.
  • למען הסר ספק, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרונה הוא הציון הקובע.
  • הזכאות למועד מיוחד מותנית בכך שהתלמיד ניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף), למעט במקרה של מילואים או לידה.
    
 6. סדרי הבחינות

  1. על סדרי הבחינה (בכתב או בע"פ) אחראי החוג האחראי לקורס. מרכז הקורס, או ממלא מקומו, יהיה נוכח בבחינה בתחילתה ובקרבת מקום משך כל שעות הבחינה. במקרים חריגים יהיה המורה זמין בטלפון או אמצעי תקשורת אחר ובתאום עם מזכירות תלמידים.
  2. על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.
  3. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ- 30 דקות לא יורשה להיבחן בה.
  4. בכניסה לאולם יוודאו המשגיחים שברשות התלמיד כרטיס סטודנט תקף. זהות התלמיד תיבדק במהלך הבחינה.
  5. תלמיד יישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.
  6. אין להשתמש בבחינה במחברות ובספרים. כל החפצים (כולל טלפונים סלולריים) ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
  7. חומר עזר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון הבחינה. חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
  8. משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה יופיע בטופס הבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל השאלות שווה.
  9. סטודנט לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות אחרי חלוקת השאלונים. במקרה כזה לא יוכל לחזור לאולם. יהיה עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה והוא ייחשב כמי שהשתתף בבחינה.
  10. ככלל, תלמיד לא יורשה (למעט תלמידות בהריון) לצאת לשירותים במהלך בחינה שאורכה עד שעתיים. בבחינות ארוכות יותר תותר יציאה על פי אפשרות המשגיחים לפקח על טוהר הבחינה. מקרים חריגים יטופלו בהתאם לאפשרויות.
  11. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
  12. בבחינות שאינן "רב בררתיות" יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צדו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת מחברת הבחינה. בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור "טיוטה".
  13. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
  14. במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יגיש המורה האחראי תלונה לוועדת משמעת של האוניברסיטה. בכל מקרה לא רשאי המשגיח או המורה האחראי להפסיק את כתיבת הבחינה ע"י התלמיד.
  15. עם סיום הבחינה יש למסור למשגיח את מחברות הבחינה (ובכלל זה את שאלון הבחינה אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.
  16. המורה האחראי ומורים נוספים שלימדו בקורס יהיו באולמות הבחינה ככל הדרוש להבהרת שאלות הבחינה, ויהיו זמינים בקרבת מקום במהלך הבחינה כדי להשיב על שאלות התלמידים. אם נבצר ממורה מסוים לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום הבקיא בנושאי הבחינה. או להיות זמין למענה על שאלות באמצעות הטלפון.
  17. אין רשות לאף אחד מהמשגיחים לשוחח עם הנבחנים בכל עניין פרט לברור פרטים אישיים. רק למורי הקורס מותר להבהיר אי הבנות מכל סוג שהוא.
  18. משך הזמן המוקצב לבחינה יצוין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. הדיקן רשאי לתת אישור חד-פעמי לבחינה ארוכה יותר. בחינה ארוכה יש לפצל לשנים כאשר החלק השני יתקיים לאחר הפסקה.
  19. הבחינה לתלמידים עם קשיים בשפה העברית ולתלמידים עם לקויות למידה תוארך כמפורט בתקנון האוניברסיטה.
  20. בחינה בע"פ תיערך בנוכחות שני מורים לפחות. מורים אלו יהיו "בעלי זכות הוראה". סדרי הבחינה בע"פ כפופים לתקנון האוניברסיטה. הציון יקבע מיד בתום הבחינה ויאושר ע"י המורים הבוחנים.
  21. בעיות משמעת הכרוכות בבחינה ידווחו ע"י האחראי לבחינה ליו"ר ועדת ההוראה.
    
 7. הערכת הישגי לימודים

  1. הישגי התלמידים יוערכו באופן אחיד וידווחו באחוזים. אופן הערכת ההישגים (בחינה בכתב, בע"פ, עבודה סמינריונית וכו') יקבע ע"י החוג האחראי לקורס ויימסר לתלמידים ע"י מורה הקורס בתחילת הקורס.
  2. ציון מעבר בבחינה מסכמת/חלקית בקורס הרצאה, מעבדה, סדנה וסמינריון הוא 60 לפחות.
    
 8. פרסום ציונים

  1. רשימת ציונים מקובצת של מבחני שאלות פתוחות, מאושרת ע"י המורה האחראי תועבר למזכירות התלמידים של בית הספר לא יאוחר מ- 8 ימי עבודה לאחר מועד הבחינה. מורה אשר מסיבות כלשהן נבצר ממנו לבדוק את המבחנים תוך הזמן הקבוע יודיע על כך מראש ליו"ר ועדת ההוראה שיבקש אישור לארכה נוספת מדיקן הפקולטה. רשימת הציונים המקובצת תימסר על טופס רשמי וכל שינוי ידווח בכתב על טופס נפרד.
  2. ם הציונים לא נמסרו במועדם, רשאי הדיקן לדרוש מן המורה הבוחן להחזיר את מחברות הבחינה, וימנה בוחן (או בוחנים) אחר שיעשה את הבדיקה במקומו.
  3. פרסום הציונים במבחני שאלות רב ברירה יעשה תוך 8 ימי עבודה מיום הבחינה.
  4. הערכת עבודה סמינריונית תימסר למזכירות לא יאוחר מחודש ימים מקבלת העבודה.
  5. הציונים יפורסמו באתר "מידע אישי לתלמיד".
  6. אחריותו של כל תלמיד לברר במזכירות ביה"ס באלו קורסים לא השיג את ציון המעבר ומה הם התאריכים בהם מתקיימות בחינות המועד הנוסף באותם קורסים.
    
 9. ערעורים על בחינות

  מבחני שאלות רב ברירה:

  מבחני שאלות פתוחות:

  מבחנים בעל פה
  • אין זכות ערעור על ציון של בחינה בעל פה שנערכה במעמד שני בוחנים או יותר.
  1. שאלון הבחינה יפורסם עד שלושה ימים מיום הבחינה באתר הקורס.
  2. משך זמן הערעור הכיתתי יוגבל ל-48 שעות (שני ימי עבודה) מתום הבחינה.
  3. בהתאם להחלטת ועדת נה"ל, משך זמן הערעור האישי יוגבל ל-שלושה ימי עבודה מזמן פרסום הציונים.
  4. מחברות הבחינה נשלחות לסריקה בתום בדיקת הבחינה והן מגיעות בדרך כלל למידע האישי תוך 48 שעות.
  5. תלמיד המבקש לערער על ציון הבחינה ישלח למורה מייל בצירוף המחברת הסרוקה.
  6. הערעור יוגש תוך שלושה ימי עבודה מיום פרסום המחברות.
  7. בדק המורה את הבחינה מחדש, ושינה בעקבות זאת את ציונו של התלמיד, יהווה הציון החדש את ציונו הסופי של התלמיד בבחינה (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם).
  8. החלטתו המנומקת של המורה תימסר לתלמיד תוך שלושה ימי עבודה מיום הגשת הערעור.
  9. תלמיד הסבור כי קופח מטעמים אישיים, רשאי לערער בפני ראש החוג. בערעור יפרט גם את הסיבות שהניעו אותו לפנות ישירות לראש החוג. אם המורה הוא ראש החוג, יפנה התלמיד את ערעורו ליו"ר ועדת הוראה.
    
 10. חזרה על קורס

  1. באישור ועדת ההוראה רשאי תלמיד לחזור פעם אחת על קורס בשנה או בסמסטר שלאחר שנת הלימודים שבה למד את הקורס לראשונה ובה ניתן הקורס בשנית. לשם כך עליו לחזור ולרשום את הקורס בטופס הלימודים ולשלם שכ"ל בהתאם. בהחלטה שלא לאשר את בקשת התלמיד לחזור על קורס כאמור לעיל רשאית ועדת ההוראה להסתמך על שיקולים אקדמיים וכן שיקולים מנהליים (כגון: קורס מוגבל משתתפים או אם יש עדיפות לתלמידים אחרים).
  2. במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה לאשר לתלמיד לגשת לבחינת הקורס המתקיים בשנה שלאחר שנת הלימודים שבה למד את הקורס לראשונה, כבחינת מועד מיוחד. במקרה חריג זה, אין התלמיד צריך לחזור ולהירשם לקורס ולא לשלם שכ"ל.
  3. מורה רשאי לפטור תלמיד החוזר על הקורס כנ"ל ממילוי החובות השוטפים של הקורס (כגון תרגילים), אך לא מהבחינה.
  4. הציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.
  5. הגבלת זכות החזרה על קורסים
   1. ועדת ההוראה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם לא יתאפשר לתלמידים לחזור על הקורס אם נבחנו בו בשני מועדים.
   2. ועדת ההוראה רשאית להגביל את מספר הקורסים עליהם רשאי התלמיד לחזור במהלך הלימודים לתואר.
   3. ניתן לחזור על קורס פעם אחת בלבד בתקופת הלימודים לתואר.
  6. 10.6 תלמיד שסיים את שנת לימודיו האחרונה ורוצה לחזור על קורס לשם תיקון הציון יבקש לעכב את קבלת התואר. ביום קבלת התואר תפוג זכותו לתקן את ציוניו.
    
 11. פטור או זיכוי מקורס

  פטור משמעותו שהתלמיד אינו מחויב ללמוד את הקורס אך גם אינו מקבל קרדיט עליו בנ"ז. במקרה של פטור התלמיד מחויב להשלים את נ"ז הקורס ממנו פטור באמצעות קורסי בחירה או קורסים אחרים לפי החלטת החוג. זיכוי משמעותו הכרה בקורס וגם בנ"ז הקורס, זאת על פי הסך המינימלי

  1. תלמיד המבקש פטור או זיכוי מקורס בגין לימודים קודמים יפנה אל ועדת ההוראה בכתב ויצרף לבקשה את סילבוס הקורס, היקף השעות שלו ואישור ציון הקורס מהמוסד בו למד. כל פטור מקורס דורש אישור בחתימת יו"ר ועדת ההוראה.
  2. ככלל ניתן לקבל פטור או זיכוי בקורסים שנלמדו במוסד אחר או בחוג אחר ב 10 שנים האחרונות בתנאי שהציון הוא לפחות 70.
  3. גם אם ציון התלמיד הוא מעל 70 רשאי המורה האחראי לבחון את התלמיד לפני מתן הפטור.
  4. פטור מקורסי בחירה מתחום אבני פינה, לשיקולו של מרכז קורס אבני פינה. פטור מקורסי בחירה מתחום רוקחות לשיקולו של יו"ר ועדת הוראה.
  5. פטור בהיקף רחב יותר מקורסי בחירה יינתן לתלמידים שהתקבלו ללימודים בבית הספר לרוקחות בהיותם בעלי תואר מוסמך או יותר במדעים, על פי שיקול דעתו של יו"ר ועדת ההוראה.
  6. סך כל הפטור בנקודות הזכות לא יעלה על שליש (1/3) מסך נקודות הזכות לתואר בוגר ברוקחות (ראה גם תקנון האוניברסיטה).
    
 12. מעבר משנה לשנה

  1. תלמיד יעבור לשנת הלימודים הבאה אם כל אחד מציוניו הוא לפחות 60 בקורסים וממוצע משוקלל של ציוניו הוא לפחות 70.
  2. למרות האמור בסעיף 12.1, תלמיד שלא עמד בציון 60 בשני קורסי חובה אך ממוצע משוקלל של ציוניו למעט שני הקורסים אותם לא עבר הוא לפחות 70, יוכל להמשיך בלימודיו ולעבור שנה בה יחזור על הקורסים בהם נכשל. התלמיד יהיה חייב לעבור את הקורסים הנ"ל בשנת הלימודים העוקבת, אחרת יופסקו לימודיו. במידה והבחינות בקורסים הנ"ל יתנגשו במועדי בחינות של קורסים אחרים ייתן התלמיד עדיפות לקורסים הנגררים ולא יוכל לבקש מועדים מיוחדים בגין התנגשות זו. יצוין כי אין דרישה לציון עובר בקורס הבסיס כתנאי מקדים להשתתפות בקורסים המתקדמים, אולם חלה חובה על התלמיד לגשת לשני מועדי הבחינה של קורס הבסיס. לא יתאפשר מעבר לקורס מתקדם ללא תנאי זה.
  3. תלמיד שלא עמד בתנאים כאמור בסעיף 12.1יובא ענינו לדיון בועדת הוראה אשר תחליט אם לחייבו לחזור על שנת הלימודים, לאפשר לו לעלות שנה ולחזור על קורסים או להפסיק את לימודיו (סעיף 13).
    
 13. חזרה על שנת לימודים

  1. תלמיד שלא עמד בתנאי המעבר משנה לשנה (סעיף 12) עניינו יובא לדיון בפני וועדת הוראה.
  2. המלצת ועדת ההוראה לאפשר לתלמיד לחזור על שנת הלימודים תתקבל על פי שיקולו של יו"ר ועדת הוראה תוך הבאה בחשבון של נסיבות אישיות.
   1. תלמיד החוזר על שנת לימודים חייב, עד לסיומה של אותה שנה, להשיג ציון עובר בכל המקצועות בהם נכשל וממוצע ציוניו הכולל את כל קורסי אותה שנה יעמוד על 70 לפחות (כמצוין בסעיף 12.1).
   2. תלמיד החוזר על שנת לימודים לא יוכל להשתתף בקורסים משנה מתקדמת אלא באישור ועדת הוראה.
   3. תלמיד החוזר על שנת לימודים חייב לעמוד בדרישות האקדמיות והתקנוניות שיהיו בתוקף באותה שנה הן לגבי קורסי השנה שהוא חוזר עליהם והן לגבי קורסי השנה המתקדמת בה הוא רשום.
  3. לימודיו של תלמיד שלא עמד בדרישות סעיף 13.2 יופסקו גם אם היה רשום לשנת לימודים מתקדמת ועמד בהצלחה בכל קורסי אותה שנה.
    
 14. פסקת לימודים מיוזמת התלמיד (שנת חופשה)

  1. תלמיד שציוניו מאפשרים את המשך לימודיו, אך נאלץ להפסיק את לימודיו לתקופה מסוימת, יבקש מראש שנת חופשה מועדת ההוראה.
  2. ניתנת אפשרות להפסיק את הלימודים לשנה לאחר השלמת חובות סמסטר א', וזאת באישור ועדת ההוראה.
  3. התלמיד יוכל לחדש את לימודיו אך ורק באישור ועדת ההוראה
    
 15. הפסקת לימודים

  1. ציון משוקלל לצורך סעיף זה הוא כפי שהוגדר בסעיף 12.1 ו 13.1 לעיל.
  2. אלה המקרים בהם יופסקו לימודי התלמיד לאלתר:
   1. תלמיד שנכשל בשלושה מקצועות לימוד חובה או יותר.
   2. תלמיד שנכשל בשני מקצועות לימוד חובה וממוצע ציוניו המשוקלל של מקצועות הלימוד אותם עבר בהצלחה הוא פחות מ- 70.
  3. תלמיד שלמד רוקחות במוסד להשכלה גבוהה בישראל ושלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים, קבלתו לביה"ס לרוקחות תישקל על ידי ועדת ההוראה של ביה"ס לרוקחות רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים. במקרים חריגים ועדת ההוראה יכולה לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.
  4. תלמיד שקיבל הודעה על הפסקת לימודים זכאי לערער על כך בפני ועדת ההוראה של ביה"ס.
    
 16. סיום לימודים

  1. לשם קבלת התואר "בוגר ברוקחות" חייב התלמיד למלא כל אחד מהתנאים הבאים:
   1. לעמוד בדרישות המפורטות בפרק 12 לגבי כל שנות לימודיו בביה"ס.
   2. תלמיד שהצטרף ללימודים במסגרת למודי הסבה או תואר כפול, ירשם וילמד במסגרת ביה"ס לפחות בשנות הלימודים השלישית והרביעית של לימודי בוגר ברוקחות, וימלא אחר דרישות ועדת הקבלה וועדת ההוראה לגבי השנים בהן לא למד במסגרת ביה"ס.
   3. לעמוד בדרישות התמחות (סטאז’) שייקבעו ע"י הנהלת ביה"ס והמתפרסמות בתקנון להתמחות מקצועית (סטאז’)
  2. הציון הכללי של תלמיד לתואר "בוגר ברוקחות" יחושב בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
    

נספח: ועדת הוראה

 1. הגדרת תפקידי ועדת ההוראה

  1. ועדת ההוראה הנה הסמכות לכל נושאי ההוראה ותוכניות הלימודים של בית הספר לרוקחות (מוסמך ובוגר –(Pharm. D. . תפקידי הוועדה הם:
  2. לפקח על ההוראה הניתנת בבית הספר לרוקחות בכל רמות הלימוד: בוגר, מוסמך, Pharm. D. וקורסי PhD
  3. להציע קורסים חדשים, להחליף, להגדיל, לצמצם או להוציא ממערכת הלימודים קורסים לפי הצורך.
  4. לקבוע את התנאים הנדרשים מהתלמידים למעבר משנה לשנה ולסיום הלימודים.
    
 2. מבנה ועדת ההוראה

  בכל מקרה יהיו נציגים מכל תחומי ההוראה (רוקחות, רוקחות קלינית, כימיה ופרמקולוגיה)

  הרכב חוקי לקבלת החלטות בישיבות הועדה הוא חמישה חברים לפחות. יו"ר הועדה וראשי התחומים יכהנו מתוקף תפקידם כחברים בועדת ההוראה.

  1. יו"ר הועדה מתמנה ע"י מנהל ביה"ס.
  2. ראשי התחומים בבית הספר לרוקחות.
  3. יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס.
  4. יו"ר ועדת מורים תלמידים.
  5. נציג המורים שיבחר על ידי מורי ביה"ס.
  6. מנהל ביה"ס
  7. המנהל האדמיניסטרטיבי.
  8. נציג התלמידים.
    
 3. אופן הפניה לוועדת ההוראה ע"י התלמידים:

  1. הפניה לועדה תעשה בכתב ותופנה ליו"ר ועדת ההוראה באמצעות מזכירות התלמידים.
  2. באמצעות נציג התלמידים בועדת ההוראה אשר יפנה ליו"ר הועדה ויבקש להעלות את נושא הפניה על סדר היום.
    
 4. החלטות הועדה יועברו לידיעת התלמידים באחד או יותר האופנים הבאים:

  1. חוזרים שיופצו בין התלמידים.
  2. מפגש בין יו"ר הועדה או אחד מחבריה עם קבוצת התלמידים המתאימה.
  3. פרסום מודעות על לוח מודעות המזכירות או באתר האינטרנט של ביה"ס.
  4. בעניינים אישיים תינתן תשובה לתלמיד בכתב או בע"פ ​.