​תקנון תכנית מצטיינים​

 1. מבוא לתקנון הלימודים

  1. גדרת תפקידי ועדת ההוראה

   ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621

  2. מבנה ועדת ההוראה

   ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621

  3. אופן הפניה לוועדת ההוראה ע"י התלמידים
   1. הפניה לוועדה תעשה בכתב ותופנה ליו"ר ועדת ההוראה באמצעות מזכירות התלמידים.
   2. באמצעות נציג התלמידים בוועדת ההוראה אשר יפנה ליו"ר הועדה ויבקש להעלות את נושא הפניה על סדר היום.
   3. תלמידי תכנית רוקחות-תכנית מצטיינים צריכים ליידע את מרכזי התוכנית לפני פניה לוועדת ההוראה.
   4. החלטות הועדה יועברו לידיעת התלמידים באחד או יותר האופנים המופיעים בתקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
     
 2. מידע כללי

  ראה תקנון בוגר ברוקחות מס' 3621
   

 3. קורסים וציונים

  תלמידי תכנית רוקחות-תכנית מצטיינים בבית הספר לרוקחות חייבים להשתתף בכל קורסי החובה על פי תכנית הלימודים של בוגר ברוקחות. בנוסף הם חייבים ב- 6 נקודות זכות מקורסי "אבני פינה" מתחום החברה או הרוח (למעט לימודי שפות), וב- 15 נקודות זכות מלימודי הבחירה של קורסי מוסמך המוצעים בבית הספר לרוקחות או הפקולטה לרפואה. התלמידים רשאים ללמוד בקורסי בחירה משנת הלימודים הראשונה. באישור מרכזי התוכנית ועל פי זמינות ודרישות קדם להשתתפות בקורסים. מתכונת הלמודים והמעבר ללמודים מתקדמים מופיעים להלן בסעיף 17.
   

 4. מועדי בחינות

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 5. השתתפות בבחינה

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 6. מקרים מיוחדים המאפשרים קבלת מועד בחינה מיוחד

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621

 7. סדרי הבחינות

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 8. הערכת הישגי לימודים

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 9. פרסום ציונים

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 10. ערעורים על בחינות

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 11. חזרה על קורס

  1. באישור מרכזי התוכנית וועדת ההוראה בלבד רשאים תלמידים לחזור על קורס בשנה או בסמסטר שלאחר שנת הלימודים שבה למדו את הקורס לראשונה ובה ניתן הקורס בשנית. בהחלטה שלא לאשר את בקשת התלמיד/ה לחזור על קורס כאמור לעיל רשאית וועדת ההוראה להסתמך על שיקולים אקדמיים וכן שיקולים מנהליים (כגון: קורס מוגבל משתתפים או אם יש עדיפות לתלמידים אחרים
  2. המשך התקנות בנוגע לחזרה על קורס ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
    
 12. פטור/זיכוי מקורס

  1. תלמיד/ה המבקש זיכוי מקורס בגין לימודים קודמים יפנה ראשית אל מרכזי התוכנית ולאחר מכן (בהמלצת המרכזים) אל היועץ האקדמי של השנה הרלוונטית. על בקשת הפטור להיות מוגשת למזכירות ההוראה בכתב על הטופס המתאים בצירוף סילבוס הקורס, היקף שעות הלימודים ואישור ציון הקורס מהמוסד בו למד/ה.
  2. פטור מקורסי בחירה מתחום אבני פינה, לשיקולו של מרכז קורס אבני פינה.
  3. סך כל הפטור/זיכוי בנקודות הזכות לא יעלה על שליש (1/3) מסך נקודות הזכות לתואר בוגר ברוקחות (ראה גם תקנון האוניברסיטה)
    
 13. מעבר משנה לשנה

  קורסי המוסמך ניתנים להמרה ביניהם.

  1. תלמיד יעבור לשנת הלימודים הבאה בתוכנית המצטיינים אם כל אחד מציוניו הוא לפחות 60 בקורסי החובה וממוצע משוקלל של ציוניו הוא לפחות 87.
  2. ממצע הציונים הנדרש בקורסי המוסמך הוא לפחות 90.
    
 14. הפסקת לימודים מיוזמת התלמיד (שנת חופשה)

  1. תלמיד שציוניו מאפשרים את המשך לימודיו, אך נאלץ להפסיק את לימודיו לתקופה מסוימת, יבקש מראש שנת חופשה מרכזי התוכנית וועדת ההוראה.
  2. ניתנת אפשרות להפסיק את הלימודים לשנה לאחר השלמת חובות סמסטר א', וזאת באישור רכזי התוכנית וועדת ההוראה.
  3. התלמיד יוכל לחדש את לימודיו אך ורק באישור רכזי התוכנית וועדת ההוראה.
 15. הפסקת לימודים בתוכנית למצטיינים

  1. תלמיד שלא עמד בתנאים כאמור בסעיף 13.1 תופסק השתתפותו בתוכנית.
  2. אם התלמיד עמד בתנאים של המעבר משנה לשנה בחוג לרוקחות (ראה תקנון) הוא יוכל להמשיך בלימודיו במסגרת החוג לרוקחות לאחר אישור וועדת ההוראה.
  3. תלמיד שקיבל הודעה על הפסקת לימודיו בתוכנית זכאי לערער על כך בפני מרכזי התוכנית וועדת ההוראה של ביה"ס.
    
 16. קבלת תואר בוגר

  ראה תקנון בוגר ברוקחות חוג מס' 3621
   

 17. מעבר לתארים מתקדמים

  1. על התלמידים בתכנית המצטיינים להחליט לפני היציאה לסטאז', כלומר בתום הסמסטר הראשון בשנה הרביעית, לאיזה מסלול של תואר מתקדם ברצונם לחזור בתום הסטאז', האם למסלול ישיר לדוקטורט או למסלול של מוסמך.
  2. זכאים לבחור במסלול הישיר לדוקטורט רק תלמידים שממצע ציוניהם בקורסי המוסמך הוא 90 ומעלה.
  3. התלמידים הבוחרים במסלול ישיר לדוקטורט יקלטו בתחילת השנה הראשונה ללימודי התואר המתקדם כתלמידי מוסמך והמעבר למסלול הישיר יתבצע עד תום השנה החמישית בתכנית.
  4. תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט יהיו זכאים מתחילת השנה הראשונה למלגת מחיה, לפטור משכר לימוד ולעדיפות ראשונה בקבלת משרת הוראה שמתפנה באחד מתחומי ההוראה בביה"ס (כימיה תרופתית, רוקחות או פרמקולוגיה) בהיקף המקובל.
  5. המעבר למסלול ישיר מחייב ב-3 נ"ז של סמינריון והרצאה במסגרת לימודי המוסמך.
  6. אחרי המעבר למסלול הישיר לדוקטורט יחולו על התלמידים כל ההוראות והתקנות של הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית.
  7. תלמידים אשר יבחרו במסלול המוסמך או לא יעמדו בתנאי המעבר למסלול הישיר לתואר דוקטור חייבים לסיימו בשנה אחת. כולל 3 נ"ז של סמינריון, הרצאה, הגשת עבודת מוסמך ובחינת מוסמך, בהתאם להוראות החלות על כלל תלמידי המוסמך בביה"ס לרוקחות.
    

מבנה תוכנית הלימודים במסלול רוקחות - תוכנית מצטיינים

אוד​ות:

תכנית רוקחות-​​​​תכנית מצטיינים, הינה תכנית הדגל של בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. 

התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד המעוניינים להשתלב במחקר ופיתוח תרופות. מטרת התכנית להכשיר בוגרים אשר יובילו בעתיד את המחקר באקדמיה, בתעשיית התרופות ומיזמי הזנק הכרוכים בפיתוח תרופות. המסלול משלב לימודי הבוגר ברוקחות (B. Pharm) עם לימודי תואר מוסמך (M.Sc), ומעבר ישיר לתואר דוקטור ברוקחות (Ph.D).

הלימודים נמשכים שמונה שנים והשלמתם מזכה את הסטודנט בשלושה תארים: ראשון בתום השנה הרביעית עם זכאות לרישיון רוקח, תואר שני - בתום השנה החמישית, ושלישי - בתום השנה השמינית. תלמידים אשר ייבחרו לא להמשיך לדוקטורט או לא יעמדו בתנאי המעבר למסלול הישיר לתואר דוקטור, יסיימו את לימודיהם בתוכנית רוקחות-תכנית מצטיינים בתום חמש שנים ויהיו זכאים לתואר מוסמך ברוקחות.

אחרי המעבר למסלול הישיר לדוקטורט יחולו על התלמידים כל ההוראות והתקנות של הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית. 
 

מבנ​​​ה תכנית הלימודים

תואר ראשון (B.Pharm) + קורסי מוסמך

שנה א׳ – לימודי בסיס + אבני פינה 6 נ״ז

שנה ב׳ – לימודי ​חובה

מתחילים קורסי מוסמך בסמסטר ב׳

שנה ג׳ – לימודי חובה 

סמסטר א׳: חשיפה למחקר (רוטציה) – כימיה מדיצינלית

סמסטר ב׳: חשיפה למחקר (רוטציה) – רוקחות ממשיכים עם קורסי מוסמך 

שנה ד׳ – לימודי חובה

סמסטר א׳: חשיפה למחקר (רוטציה) – פרמקולוגיה

מסיימים קורסי מ​וסמך + בחירת תחום המחקר לשנה ה׳

סמסטר ב​׳: סטאז׳

תואר מוסמך (M.Sc) מחקרי + מעבר למסלול דוקטורט ישיר

שנה ה׳ – מח​קר

סמסט​ר א׳: מחקר במעבדות ביה״ס לרוקחות

סמס​טר ב׳:

​​​​​​​​אפ​​שרות 1​​) מסיימים מחקר + הגשת תזה + מבחן מוסמך

אפשרות 2) מבחן מעבר למסלול ישיר לדוקטורט (שנים ו׳ - ח׳)
 

תנאי​​ הקבלה ללימודים ברוקחות - תכנית מצטיינים

תנ​אי סף

רמת ​אנגלית מינימלית: ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳

​רמת עברית: ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית 
 

ערוצי קבלה ר​אשיים 

סוג הציון הפס​יכומטרי: 

 1. ציון פסיכומטרי רב תחומי: שקלול רכיבי הבחינה הפסיכומטרית על פי משקל של 40% לחלק הכמותי, 40% לחלק המילולי ו- 20% לחלק באנגלית. 
 2. ציון פסיכומטרי בדגש כמותי: שקלול רכיבי הבחינה הפסיכומטרית על פי משקל של 60% לחלק הכמותי, 20% לחלק המילולי ו​​- 20% לחלק באנגלית.

ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות50%/50%, 70%/30% 
 

ערוצי קב​לה נוספים

 1. ציון משוקלל פסיכומטרי ומכינה: 50%/50% (רלוונטי עבור מסלולי טבע בלבד במכינה). 
 2. ציון משוקלל פסיכומטרי ותואר בוגר: 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר). 
 3. קבלה ישירה לבעלי תואר בוגר/דוקטור: קיימת עבור בעלי תואר דוקטור במדעים בלבד.
 4. ציון משוקלל פסיכומטרי, בגרות ולימודים אקדמיים חלקיים: יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה. 
   

מידע​ נוסף

 1. הקלה בתנאי הקבלה לבעלי רקע מדעי: בעלי תעודת בגרות הכוללת לפחות שני מקצועות מדעיים בהיקף מוגבר מבין המקצועות: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה יוכלו להתקבל בסף קבלה נמוך במעט מהנדרש.
 2. ​קבלה למועמדים שנכשלו בלימודי רוקחות בעבר: תקנון ביה"ס לרפואה בנוגע למדיניות הקבלה קובע ש"תלמיד שלמד רוקחות במוסד להשכלה גבוהה בישראל ושלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים, קבלתו לביה"ס לרוקחות תישקל על ידי ועדת ההוראה של ביה"ס לרוקחות רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים. במקרים חריגים וועדת ההוראה יכולה לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף 3 שנים".
   

ראי​ון אישי

מועמדים שעמדו ברף ראשוני ובחרו בתוכנית רוקחות-תכנית מצטיינים בעדיפות גבוהה בלבד יקבלו זימון לראיון במרכז הערכה למועמדים של ביה״ס לרוקחות בפקולטה לרפואה.

מועמדים שלמדו בשלוש השנים האחרונות באחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון במהלך הליך הקבלה.

וועדת קבלה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של המועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלו במועד, ואף לבטל את קבלתו לתוכנית.

עם קבלת מכתב הקבלה לתוכנית מצטיינים ללא תנאי, יש לשלם מקדמת מימוש על מנת לשמור את המקום בתכנית.
 

יעו​​​ץ לימודים

ראש תכנית רוקחות-תכנית מצטיינים: פרופ' דמיטרי צבליחובסקי, dmitryt@ekmd.huji.ac.il

יעוץ אקדמי: ד"ר הדר אריהן-זכאי, 02-6758840, hadara@ekmd.huji.ac.il

מזכירות: אתי בן עמרון: etib@ekmd.huji.ac.il, 02-6758618​​