​תקנון להתמחות מקצועית

הגדרה

​התמחות מקצועית (סטאז') ברוקחות הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים לתואר "בוגר ברוקחות", כאמור ב"תקנון לימודי הבוגר ברוקחות".

ב. ועדת הסטאז'

​ועדת הסטאז' הינה תת-ועדה של ועדת תכנון ופיתוח של בית הספר לרוקחות. היא מופקדת בלעדית על קביעת נוהלים להתמחות המקצועית של הסטודנט לרוקחות, ועל פרוש תקנון זה. ועדת הסטאז' גם עוקבת אחר פעילותו המקצועית של המתמחה, ישירות או באמצעות הרוקח האחראי בבית המרקחת בו הוא עובד. יו"ר ועדת הסטאז' ממונה על-ידי מנהל בית הספר לרוקחות, ושני חבריה הנוספים נבחרים על-ידי מועצת מורי בית הספר לרוקחות.

​חברי ועדת הסטאז' הם: פרופ' אמנון הופמן (יו"ר), פרופ' אילן מתוק, גב' תרצה לביא וגב' אתי מרון.

ג. משך ההתמחות ומתכונתה

​תקופת ההתמחות הינה בת ששה חודשים, ארבעים שעות בשבוע. תקופה זו מתחילה רק לאחר שהסטודנט עמד בכל הבחינות בהצלחה והגיש את כל העבודות לתואר "בוגר ברוקחות" *. מומלץ שתקופת ההתמחות תתבצע בשני תחומים:

​מחציתה בתחום המוסדי (בתי חולים ותעשיה רוקחית) ומחציתה בתחום הקהילתי (בתי-מרקחת קהילתיים ובתי-מרקחת של קופות החולים, כולל אלו הנמצאים במרפאות-החוץ של בתי החולים).

​הסטודנט חייב להודיע בכתב לועדת הסטאז' על כל היעדרות מעבודתו.

​היעדרות מעל ל- 6 ימי מחלה או היעדרות מעל ל- 6 ימי עבודה מכל סיבה אחרת (לכל תקופת הסטאז') מחייבת את השלמת התקופה.

ד. מקומות התמחות

​בתעשיה הרוקחית תאושר התמחות רק במחלקות הבאות: ייצור, אבטחת-איכות ומו"פ רוקחי. הסטאז' בתעשייה יאושר רק בחברה המייצרת ומשווקת תרופות. (לא יאושר סטאז' בחברות הזנק startup ). כמו-כן לא יאושר סטאז' בבית מרקחת השייך או המנוהל על - ידי קרוב משפחה (אחים/אחיות, הורים או דודים/דודות) של הסטאז'ר.

ה. החלפת מקום הסטאז' וסטאז' בחו"ל

​סטאז'ר רשאי להחליף את מקום התמחותו רק לאחר אישור מוקדם של ועדת הסטאז' ומשרד הבריאות. לאחר ההחלפה תחליט ועדת הסטאז' האם להכיר בתקופת התמחותו הקודמת של המתמחה, ובלבד שתקופה זו לא תהיה קצרה מחודש ימים.

​תקופת סטאז' בחו"ל תאושר רק במקרים חריגים, וזאת רק לאחר שועדת הסטאז' תוודא את איכות מקום הסטאז', את נכונותו של הרוקח האחראי להדרכה צמודה של הסטאז'ר ואת רישומו של הסטאז'ר בגוף המפקח על ביצוע הסטאז' בחו"ל (וזאת בנוסף לרישומו כסטאז'ר בביה"ס לרוקחות בירושלים). סטאז' בחו"ל ניתן לעשות רק בבתי-מרקחת של בתי-חולים, ולתקופה רצופה שלא תעלה על חדשיים.

ו. דרישות אקדמיות במהלך הסטאז'

​עבודת הסטאז' תונחה על ידי הרוקח האחראי של בית המרקחת, והוא יהיה אחראי אישית בפני ועדת הסטאז' והרוקח/ת המחוזי/ת על רמתו המקצועית. על סמך חוות דעתו של הרוקח האחראי רשאית ועדת הסטאז' לחייב את הסטודנט בתקופת התמחות נוספת. במהלך תקופת ההתמחות חייב הסטאז'ר לנהל מחברת מסודרת בה יירשמו פעילויותיו המקצועיות השונות, כגון הכנות, חלוקה וייצור, מטלות קליניות ומטלות מחקריות. העושים סטאז' בתעשייה הרוקחית יפרטו עד כמה שיאפשר זאת הסכם הסודיות שלהם עם המפעל. המחברת תיבדק ע"י הרוקח האחראי באופן תקופתי וייוחד לה משקל מתאים בהערכתו את המתמחה. המתמחה יציג על פי רישומיו במחברת זו את החלק הראשון של הדו"ח המסכם. את המחברת יש למסור לביקורת ועדת הסטאז' בכל עת שיידרש, ויש למסרה למזכירות בית הספר עם קבלת האישור על סיום לימודי הסטודנט. בבתי חולים ובמפעלי תעשייה חייב המתמחה להשתתף באופן פעיל במפגשי צוות מקצועיים ובפעילויות העשרה שיקוימו במקום עבודתו.

​במהלך הסטאז' חייב התלמיד להשתתף בסדנאות שתערכנה בביה"ס לרוקחות. ההשתתפות בסדנאות ועמידה בדרישות הקורס מהוות חלק מהחובות של התלמיד להשלמת הלימודים לתואר "בוגר" בבית הספר לרוקחות. הסדנאות תוקדשנה לנושאים המקשרים בין התיאוריה הנלמדת במהלך הלימודים לבין העבודה המעשית ברוקחות, כגון (ולא רק): תקשורת בין אישית, דיני רוקחות, אסטמה, עזרה ראשונה, בריאות הפה, ניטור לחץ דם, סוכרת, גריאטריה, עדשות מגע, אביזרים אורטופדיים, ערכות לאבחון הריון, מזון תינוקות ועוד.

​השתתפות בכל ימי הסדנא הינה חלק מחובות הסטאז' ורואים אותם כאילו היו ימי סטאז'. הסטודנט רשאי לקבל תשלום עבורם (באותם מקומות בהם הוא מקבל משכורת עבור עבודתו כסטאז'ר), כפי שהוא מקבל עבור שעות השתלמות שהוא מקיים במשך הסטאז' ואין להחשיבם כשעות חופשה.

ז. בקשה לאישור מקום סטאז' ורישומו

​תלמיד המעוניין לבצע התמחות מקצועית יתקשר עם הרוקח האחראי על אחד  מבתי המרקחת שפועלים במדינה. רק לאחר שיקבל את הסכמתו להדרכתו, הוא יקבל ממזכירות ועדת הסטאז' את הטפסים הדרושים למטרה זו. הסטודנט ימסור את טופס "הפניית סטודנט/ית לביצוע תקופת התמחות מקצועית (סטאז') ברוקחות" (טופס סטאז' 1-), בצרוף עותק מתקנון הסטאז', לרוקח האחראי, ויחתימו (חתימה וחותמת) על "טופס בקשה לאישור מקום סטאז' (טופס  סטאז' 2-). עם טופס חתום זה ועם אישור ממזכירות ביה"ס לרוקחות על סיום כל חובותיו האקדמיות, יקבל הסטודנט ממזכירות ועדת הסטאז' הפנייה לרוקח המחוזי של משרד הבריאות (טופס סטאז' 3- ), לצורך רישומו בפנקס עוזרי הרוקחים.

אם סטודנט נאלץ להאריך את תקופת הרישום כסטאז'ר אצל הרוקח המחוזי - עליו לפנות ליו"ר ועדת הסטאז' ולקבל ממנו פנייה בכתב לרוקח המחוזי, להארכת תקופת הסטאז' שלו לתקופה הנדרשת. הרוקחים המחוזיים לא יאריכו את תקופת הסטאז' ללא פנייה בכתב מיו"ר ועדת הסטאז'.

ח. דווח על התחלת וסיום הסטאז'

​ביום תחילת עבודתו ימסור הסטודנט עותק מאישור הרשמתו במשרד הבריאות לרוקח האחראי, ויחתימו על טופס "הודעה על תחילת תקופת סטאז'" (טופס 4-'סטאז'). הסטודנט ישלח את טופס תחילת עבודתו (4-סטאז') ואת האישור שקיבל ממשרד הבריאות (את המקור של שניהם), בדואר (לא בפקס), ליו"ר ועדת הסטאז' בביה"ס לרוקחות.

​לאחר שלושה חודשים תבוצע הערכת הפעילות של המתמחה באתר ההתמחות. ההערכה תכלול מכתב המפרט את הפעילות שנעשתה בתקופה זו. הסטודנט יחתים את הרוקח האחראי על הדיווח (טופס 4-א') "אמצע ההתמחות" כי הסטאז' מתנהל בהתאם לתוכנית הסטאז'. הסטודנט ישלח את הטופס המקורי, בדואר (לא בפקס), ליו"ר ועדת הסטאז' בביה"ס לרוקחות.

​עם סיום תקופת הסטאז' ימלא הסטודנט טופס "הודעה על סיום תקופת סטאז'" (טופס 5-'סטאז'), יחתים עליו את הרוקח האחראי (חוות-דעת, חתימה וחותמת), וישלח אותו בדואר (לא בפקס) או ימסור אותו אישית במזכירות הסטודנטים של ביה"ס לרוקחות.

הסטודנט יגיש את דו"ח ומחברת הסטאז' שלו כשבועיים לפני סיומו המשוער של הסטאז' כפי שמפורט במסמך "דרישות מסכמות לסיום הסטאז'". מסירת טופס סטאז'-5, עמידה בדרישות המסכמות (בתנאי שחוות הדעת של הרוקח האחראי הינה חיובית) וכן השתתפות בסדנאות הסטאז' (קורס 64725), מזכה את הסטודנט בקבלת אישור על סיום הלימודים וזכאותו לתואר. עם אישור הזכאות לתואר והטפסים הנדרשים על ידי משרד הבריאות יפנה הסטודנט למשרד הבריאות לצורך רישום למבחן רישוי ממשלתי לקבלת רישיון רוקחות.

ט. תוקף

​תקנון זה בא להחליף כל תקנון ונוהל אחר שקדם לו, והוא אושר בועדת תכנון ופיתוח של בית הספר לרוקחות בינואר 2015

דרישות מסכמות של תקופת ההתמחות

טופס בקשה לאישור מקום סטז' (סטז'- 2)

טופס הודעה על תחילת תקופת הסטז' (סטז'- 4)

הדיווח אמצע ההתמחות (סטז'- 4א')

טופס הודעה על סיום תקופת הסטז' (סטז'- 5)