נספחים לתקנון ביה"ס

נוהל מילואים

סטודנט/ית יקר/ה

האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים.

בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל.

כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה.

 

1. הגשת בקשה להתאמות

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.11.4 .

בנהלי הוראה ומילואים.

(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות טופס.

 

2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

(א) סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(ב) באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.

(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

 

3. מטלות

(א) סטודנט רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים.

(ב) סטודנט שלא הגיש למעלה מ-8 מטלות בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, יגיש בקשה מרוכזת לרכזת המילואים.

(ג) סטודנט שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

 

4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות כמפורט בסעיף זה, בתיאום עם המורה:

- השלמת המטלה במועד שיקבע על ידי המורה.

- השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המורה.

- המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המורה.

- בקשת פטור בשל שירות מילואים. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

 

5. בחינה

(א) סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים  הקבועים באוניברסיטה.

(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד מיוחד בתום הסמסטר, או בסמוך לו.

(ג) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

 

6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר .לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מילואים.

(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים.

(ג) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.

(ד) סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.

(ה) סטודנט היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.

 

7. הארכת לימודים

(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

(ב) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה.

 

8. מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות

האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך קבלת מלגות, מעונות או נקודות זכות אקדמיות. 

 

נוהל הורות

סטודנט/ית יקר/ה

האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטיות להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה (להלן: "אירוע מזכה").

בכדי להבטיח שמירה על זכויותיך יש לפעול בהתאם לנוהל ולסעיף 1.11.3 לנהלי הוראה ולימודים. כל הנאמר בלשון נקבה מתכוון גם ללשון זכר.

 

1. הגשת בקשה להתאמות

(א) סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות תפעלנה בהתאם לנוהל זה ונהלי הוראה ולימודים.

(ב) סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות או להגיש קובלנה בעניין התאמות, תגשנה בקשה לרכזת הורות באמצעות טופס.

(ג) זכאות להתאמות ניתנת לאחר היעדרות של 21 ימים בשל אירוע מזכה, אלא אם מצוין אחרת בנוהל זה.

 

2. היעדרות ודחיית לימודים

(א) סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו היא לומדת בעת קרות האירוע המזכה.

(ב) סטודנטית תסדיר היעדרותה כאמור לפי הוראות סעיף 6.1.4.4 לנהלי הוראה ולימודים.

(ג) במקרה שבו זכאית הסטודנטית להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות לפי הגבוה מביניהם.

(ד) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לדחות קורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה בקורס. סטודנטית הנעדרת כאמור, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הקורס.     

(ה) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' רשאית בתיאום עם המורה להשלים את המטלה או לבצע מטלה חלופית במועד שיקבע על ידי המורה.

(ו) סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' בשל אירוע מזכה. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(ז) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

 

3. מטלות

(א) סטודנטית שנעדרת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.

(ב) סטודנטית שלא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה.

4. גורמי סיכון במעבדות

(א) מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות מפורסם באתר הקורס או המעבדה.

(ב) סטודנטיות כאמור רשאיות לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.

(ג) בהתאם לאופי המעבדה והיקף ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת המעבדות שהחסירה הסטודנטית.

 

5. בחינות

(א) סטודנטית הנעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

(ב) סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, הנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאית להיבחן במועד מיוחד.

(ג) סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.

(ד) סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה של25% ממשך זמן הבחינה.

(ה) במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל לפי הגבוה מביניהם.

(ו) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

 

6. הארכת לימודים

(א) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה תהיה זכאית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים, בלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

(ב) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת מגדר והורות בהקדם לאחר האירוע המזכה. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה.

 

7. הגשת תוכנית לימודים

סטודנטית שאיחרה בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מחמת לידה, תגיש לרכזת הורות בקשה לפטור מתשלום דמי איחור (2.5% משכר הלימוד). 

 

8. חניה בקמפוס או בסביבתו

(א) מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, רשאית סטודנטית לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

(ב) לקבלת אישור חניה, יש לפנות לאגף הביטחון לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות. יש לצרף לבקשה רשיון נהיגה, רשיון רכב ואישור רפואי מתאים.

 

9. סטודנטיות מחקר

(א) סטודנטית מחקר רשאית לבקש דחייה בהגשת עבודת הדוקטורט שלה לשיפוט, בידיעת המדריך.

(ב) בקשת הדחייה תוגש בכתב לרשות לתלמידי מחקר - ד"ר רחלי אמיר, מנהלת הרשות לתלמידי מחקר.

 

10. מלגה למחקר

(א) סטודנטית לתואר מתקדם הנעדרת בשל אירוע מזכה זכאית להמשיך לקבל מלגה גם במהלך תקופת ההיעדרות, לתקופה של עד 14 שבועות לאחר האירוע המזכה.

(ב) עם תום תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה באורכה לתקופת היעדרותה בתשלום.    

 

11. פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מהאוניברסיטה, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותה.

 

12. תשתיות

בכל קמפוס קיימים -

(א) מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה;

(ב) חדרים לצורך הנקה המצוידים במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;

(ג) מיקום משטחי החתלה מפורסם באתר הדיקנט  ובמפות הקמפוסים.

(ד) תינוקיה.

 

13. בני זוג

(א) בן זוג של סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים מיום האירוע המזכה.

(ב) בן זוג של סטודנטית לאחר אירוע מזכה, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום האירוע המזכה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף.

 

14. צילומים
סטודנטית או בן זוג של סטודנטית שנעדרו בשל אירוע מזכה גם אם נעדרו פחות מ-21 ימים, זכאים להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידו, בעד כל יום לימודים שבו נעדרו. לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מגדר והורות.