תקנון תואר מוסמך (MSc)

תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל

1.       יתקבלו בעלי תואר "בוגר" ברוקחות B.Sc.Pharm) ) מהאוניברסיטה העברית או מאוניברסיטת בן-גוריון אשר סיימו בציון 80 לפחות.
2.      קבלתם של בעלי תואר "בוגר" (B.Sc.) בתחום מדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית, או ממוסד אקדמי מקביל להשכלה גבוהה בארץ, שסיימו בציון  80 לפחות, תידון בוועדה ללימודים מתקדמים. במידת הצורך יחויבו בלימודי השלמה.
3.      התלמידים חייבים לעמוד בדרישות פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.
4.      בעלי תואר "בוגר" בתחום  מדעי הטבע, שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, עקב ציון בוגר שאינו מספק, רשאים לפנות בבקשה להתקבל ועניינם ידון בוועדה ללימודים מתקדמים.
5.     תלמיד שיידרש להשלמות כתנאי לקבלתו למוסמך, יהיה חייב בציון 80 לפחות בקורס ההשלמה, אלא, אם יחליט יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים על ציון גבוה יותר, או על ציון מינימום לכל קורס וקורס בנפרד.
6.      כתנאי להרשמתו ללימודים מתקדמים על התלמיד לקבל את הסכמתו של אחד ממורי ביה"ס לרוקחות לשמש כמדריך לעבודת המחקר. (אחראי לביצוע עבודת המחקר, יועץ להרכבת תכנית לימודים והקפדה על הגשת התזה לפי הכללים הנדרשים). ניתן לצרף מנחה נוסף שאיננו חייב להיות ממורי ביה"ס לרוקחות. צרוף מנחה המשנה מותנה באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לא יאושרו למעלה משני מנחים לתלמיד.
7.      ניתן להירשם ללימודי "מוסמך" בביה"ס לרוקחות במשך כל השנה עד תחילת שנת הלימודים.  הלימודים יחלו בסמסטר ראשון או בסמסטר שני.
 

תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל

1.       בעלי תואר בוגר ברוקחות או B.Sc.  במדעי הטבע אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל  חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל המאשר כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת, וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.
2.       לאחר קבלת האישור הנ"ל, הוועדה ללימודים מתקדמים תדון בקבלתם על פי סעיפים 3-6 בתנאי הקבלה.
 

תקנון

סדרי ההרשמה

1.       תלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בישראל
מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה ירשמו במזכירות לימודים מתקדמים בבית הספר לרוקחות. לצורך ההרשמה על המועמדים להכין את המסמכים הבאים:
א. טופס הרשמה מעודכן (ניתן להוריד מאתר ביה"ס) חתום ע"י המדריך.
ב. גיליונות ציונים מקוריים.
ג. אישור זכאות לתואר בוגר מקורי.
ד. הגשת מועמדות מתבצעת דרך האתר ללימודים מתקדמים בקישור:
https://grs.ekmd.huji.ac.il
על התלמידים להירשם עצמאית לתואר מוסמך דרך אתר האוניברסיטה העברית .
2.       תלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל
תלמידים אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל צריכים לפנות למשרד לתלמידי חו"ל בהר-הצופים בטל': 02-5881607. האגף לתלמידי חו"ל יעביר את מסקנותיו לוועדה ללימודים מתקדמים שתדון בבקשה.
מועמדים שקבלתם אושרה ימלאו טופס הרשמה מעודכן חתום ע"י המדריך ויעבירו אותו למזכירות לימודים מתקדמים.
 

מסגרת הלימודים

מסגרת הלימודים לקראת התואר "מוסמך" כוללת לימודים מתוך מקצוע ההתמחות ולימודים משלימים במקצועות אחרים, בהתאם לנדרש ועל סמך רקע המועמד בהיקף הכולל של 28 נ"ז הכוללים: 4 נ"ז קורסי חובה לכלל המסלולים, 5 נ"ז מתוך פול של "חובת בחירה" השייכת למסלול הנבחר+ 3 נ"ז סמינריון והגשת עבודת גמר.
כל התלמידים לתואר מוסמך חייבים בסמינר המזכה אותם ב- 3 נ"ז,תלמידי המוסמך חייבים להרצות על התקדמות עבודת המחקר בסמינר לתלמידי המוסמך (לא יאוחר מ-4 סמסטרים אחרי שהתקבלו ללימודי המוסמך). תלמידי מוסמך יהיו רשאים להשתתף בקורסים מלימודי הבוגר (לאחר בקשה מנומקת מן המדריך ובכפוף לאישור מיו"ר הועדה ללימודים מתקדמים) ולזכות במלוא נ"ז עבור קורסים אלה. 

לימודים "מאוחסנים" למוסמך הם קורסים מתקדמים שנלמדו מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר בוגר. קורסים אלה יוכלו להיכלל במסגרת לימודי המוסמך באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, וציוניהם יהוו חלק מן הציון הכללי לתואר מוסמך. להעברת קורסים אלה ממעמד של "מאוחסנים למוסמך" לקורסים במסגרת לימודי המוסמך יש לפנות למזכירות לימודים מתקדמים.
היקף הקורסים המאוחסנים לא יעלה על שליש מהיקף תכנית המוסמך.
רישום הקורסים ייעשה במערכת ה"רישום-נט", ע"י התלמידים עצמם. היועץ יעבור על המערכת ויאשר אותה. האישור הסופי במחשב יעשה ע"י התלמיד עצמו. אחרי אישור המערכת התלמיד ידפיס את המערכת ויחתים את המדריך שלו. המערכת המאושרת והחתומה ע"י המדריך תועבר למזכירות לימודים מתקדמים.
תוכנית עבודת המחקר של תואר המוסמך תוגש לוועדה בשנה הראשונה ללימודים עד סוף הסמסטר השני. הנחיות לכתיבת התכנית נמצאות במזכירות לימודים מתקדמים. ציון המעבר בכל קורס הוא לפחות 60.
לימודי המוסמך מתוכננים ל-4 סמסטרים. עבודת הגמר תוגש לכל המאוחר במשך  הסמסטר החמישי. מקרים חריגים ידונו בוועדה ללימודים מתקדמים.

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר (סיום שנה א)

עבודת גמר

עבודת הגמר תהווה חלק מחובות התלמיד לקבלת התואר ותוגש לפחות חודש לפני קביעת מועד בחינת הגמר.
חיבור עבודת הגמר מהווה בחינה לכושרו של התלמיד למחקר ולכתיבה מדעית. החיבור צריך להיכתב בשפה ברורה, להציג את הבעיה המדעית, את מהלך העבודה, התוצאות המתקבלות וההיסק המדעי. העבודה תיכתב בעברית. אם ירצה התלמיד להגיש את העבודה באנגלית יפנה בבקשה ליו"ר הועדה ללימודים מתקדמים. הנחיות לכתיבת עבודת הגמר נמצאות במזכירות לימודים מתקדמים. עבודת הגמר לא תימשך מעבר לתקופת הלימודים, אלא אם כן תאושר ע"י הוועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס. במקרים חריגים הועדה ללימודים מתקדמים תאשר השלמות החובות לתואר בסוף הסמסטר החמישי מתחילת לימודיהם. הערכת העבודה תעשה ע"י המנחה/ים ושני שופטים נוספים. השופטים ייקבעו על ידי הוועדה ללימודים מתקדמים בהתייעצות עם המנחה.
חוות  הדעת על החיבור יוגשו למזכירות לימודים מתקדמים לא יאוחר משלושה שבועות  לאחר שהשופטים קיבלו את החיבור. הציון הסופי של החיבור ייקבע כממוצע הציונים שיועברו על ידי שני השופטים וציון משותף-משוקלל של המדריכים. במידה והחיבור לא יעמוד בדרישות, על התלמיד לתקנו לפני סגירת התואר.
 

הנחיות לכתיבת עבודת גמר

בחינת הגמר

מטרתה של בחינת הגמר לבדוק את ידיעותיו הכלליות של התלמיד, את הבנתו המעמיקה בשטח , התמחותו ואת כושרו העצמאי להתמודד עם נושא מדעי.
לבחינת הגמר ניתן לגשת רק לאחר השלמת כל הלימודים, ולאחר הגשת עבודת הגמר. בחינת הגמר תארך כשעה בנוכחות עד שלושה בוחנים כאשר אחד מהם ישמש יו"ר הבחינה. המנחים אינם משתתפים בבחינה. בתחילת המבחן יציג התלמיד במצגת את פרויקט המחקר שאותו ביצע כ- 15-20 דקות. בחלקה השני של הבחינה ייבחן התלמיד על בקיאותו והבנתו של המאמרים אשר קיבל (כשלושה שבועות לפני הבחינה מכל שופט). בסיום הבחינה יוחלט ע"י חברי הוועדה על הציון הסופי והם יחתמו במשותף על סיכום דף בחינה. הצלחה בבחינת הגמר (ציון של 60 לפחות) היא תנאי לקבלת תואר. אין מועד ב' לבחינת הגמר.

 

הרכב הציון הסופי

הציון הכללי לתואר מוסמך יורכב על פי השקלול הבא

    א.  ממוצע ציוני הקורסים                          40%
    ב.  ציון עבודת הגמר                                30% 
    ג.   ציון בחינת הגמר                                30%

הצטיינות בסיום תואר תינתן רק  לתלמיד אשר סיים את לימודיו תוך 4 סמסטרים