תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות בכימיה תרופתית

עקרי התוכנית


נושאי המחקר ל תואר מוסמך  בכימיה תרופתית כוללים תכנון ממוחשב של תרופות, סינתזה של מולקולות פעילות חדשות או נגזרות משופרות של תרופות קיימות, פתוח שיטות כימיות לסינתזה של חומרי טבע, חלבונים וחומצות גרעין ונגזרותיהם, סינתזה של חומרי הדמיה לזיהוי מחלות, סינתזה של ביו-פולימרים מתכלים להובלת תרופות, ופיתוח מודלים לניבוי והבנת מנגנוני קישור ופעולה של תרופות. 

 

 

אודות התוכנית

תוכנית המוסמך נמשכת 4 סמסטרים (שנתיים). במהלך תקופה זאת התלמיד יבצע מחקר במעבדת החוקר וכן ילמד קורסים בהיקף של 28 נ"ז. לקראת סוף התואר יעביר התלמיד הרצאת מוסמך (סמינריון -קורס חובה) וכן יכתוב תיזה לפי ההנחיות של בית-הספר לרוקחות. לאחר הגשת התיזה, 2 שופטים ימונו לבדיקת התיזה ולאחר מכן התלמיד ייבחן בע"פ על עבודתו וכן על 2 מאמרים שאותם יקבל מהשופטים.

פירוט הקורסים

על התלמיד להתייעץ עם המנחה לגבי הקורסים המתאימים לתחום מחקרו.

חלק מקורסי מוסמך ניתנים פעם בשנתיים (ואף 3 שנים) על כן על התלמיד לעבור על כל קורסי המוסמך הניתנים בתחילת שנת הלימודים.

דוגמאות קורסי מוסמך רלוונטים לתש"ף:

1. תרופות מן הטבע: גישות ביוסינתטיות – 64304

2. מבוא למדע ומשפט (פורנזי) – 64873

3. דימות רפואי מתקדם ומחקרים – 94846

4. שיטות לטיפול המיקרו סביבה הסרטנית- 64888

5. חישובים ומודלים בכימיה – 64839

6. מיכשור אנליטי תאוריה ומעשה – 64714

7. מחלות של תעלות יוניות – 64805

8. סמנריון - 64850

תנאי קבלה

א. תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל


 

1. יתקבלו בעלי תואר "בוגר" ברוקחות B.Sc.Pharm) ) מהאוניברסיטה העברית או מאוניברסיטת בן-גוריון אשר סיימו בציון 80 לפחות.


 

2. קבלתם של בעלי תואר "בוגר" (B.Sc.) בתחום מדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית, או ממוסד אקדמי מקביל להשכלה גבוהה בארץ, שסיימו בציון  80 לפחות, תידון בוועדה ללימודים מתקדמים. במידת הצורך יחויבו בלימודי השלמה.


 

3. התלמידים חייבים לעמוד בדרישות פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.


 

4. בעלי תואר "בוגר" בתחום  מדעי הטבע, שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, עקב ציון בוגר שאינו מספק, רשאים לפנות בבקשה להתקבל ועניינם ידון בוועדה ללימודים מתקדמים.


 

5. תלמיד שיידרש להשלמות כתנאי לקבלתו למוסמך, יהיה חייב בציון 80 לפחות בקורס ההשלמה, אלא, אם יחליט יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים על ציון גבוה יותר, או על ציון מינימום לכל קורס וקורס בנפרד.


 

6. כתנאי להרשמתו ללימודים מתקדמים על התלמיד לקבל את הסכמתו של אחד מחוקרי​ ביה"ס לרוקחות לשמש כמדריך לעבודת המחקר. (אחראי לביצוע עבודת המחקר, יועץ להרכבת תוכנית לימודים והקפדה על הגשת התזה לפי הכללים הנדרשים). ניתן לצרף מנחה נוסף שאיננו חייב להיות ממורי ביה"ס לרוקחות. צרוף מנחה המשנה מותנה באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לא יאושרו למעלה משני מנחים לתלמיד.


 

7. ניתן להירשם ללימודי "מוסמך" בביה"ס לרוקחות במשך כל השנה עד תחילת שנת הלימודים.  הלימודים יחלו בסמסטר ראשון או בסמסטר שני.

 

 ב. תנאי קבלה לתלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל

 

1. בעלי תואר בוגר ברוקחות או B.Sc.  במדעי הטבע אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל  חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל המאשר כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת, וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.

2. לאחר קבלת האישור הנ"ל, הוועדה ללימודים מתקדמים תדון בקבלתם על פי סעיפים 3-6 בתנאי הקבלה.

נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​

בעלי תפקידים

פרופ' איילון יבין - ראש התחום לכימיה תרופתית |  eylony@ekmd.huji.ac.il  | טלפון 02-6758692

 

פרופ' רמי יקא - ראש הלימודים המתקדמים בביה"ס לרוקחות |  ramiy@ekmd.huji.ac.il | טלפון 02-6758735

 

גב' הדר הודיס  - מזכירות מוסמך בביה"ס לרוקחות |  hadarho@savion.huji.ac.il | טלפון 02-6758617