קרן מזרחי

עוזרת לכוח-אדם וכספים
02-6758621
kereni@savion.huji.ac.il